Links για ΕΟΠΠΥ

http://www.etaa.gr/files/tropos_leitourgias_etaa_me_eopyy.pdf

http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier/Index#

http://www.etaa.gr/files/DsEtaa205_kai_AitisiAnastolisSTE.pdf

http://www.michanikos.gr/topic/30985-%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5-%CF%84%CE%BF-%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%91/page__st__220

http://www.michanikos.gr/topic/31898-%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%91%CE%A4%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/